top of page

PRIVACYBELEID

U bent zich er misschien niet altijd volledig van bewust, maar het gebruik van onze website houdt in dat u een aantal persoonlijke gegevens openbaar maakt. Volgens de wettelijke definitie zijn persoonsgegevens alle gegevens die de identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Het is voldoende dat de gegevens ons in staat stellen om een (directe of indirecte) link te leggen tussen een of meer gegevens en een individu.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden, opgelegd door de wet. De belangrijkste wet die van toepassing is, is de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ('Privacywet').


Uw privacy is erg belangrijk voor ons; wij willen hier heel duidelijk en transparant over zijn. Daarom hebben wij deze Privacy Policy opgesteld.


Wij gaan ervan uit dat de Gebruiker tijdens het gebruik van de website en de diensten ervan kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en heeft ingestemd met het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie die daarmee in overeenstemming is.


Ons Privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd of aangepast. Dergelijke wijzigingen worden duidelijk aangegeven in het Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om elke wijziging in dit document te onderzoeken en te melden; dit dient regelmatig te gebeuren. Elke wijziging die wij substantieel genoeg achten zal bovendien duidelijk aan u worden meegedeeld.

 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

 

In de Privacywet wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'verantwoordelijke voor de verwerking' en de 'bewerker'. Dit onderscheid is van groot belang om onduidelijkheid over verantwoordelijkheden te voorkomen.

 

1.1. Gegevensverwerker

De "verantwoordelijke voor de verwerking" is elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en de (juridische en technische) middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.


Aquaphor Benelux BV

Bedrijfsnummer (BTW): BE
E-mail: info@waterfilterservice.be
Tel. : +32 (0)471 40 73 13

 

1.2. Gegevensverwerker

De "gegevensverwerker" is de natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke. Hij is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website (gegevensoverdracht). Personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de gegevens te verwerken, mogen niet als verwerkers worden beschouwd (bv. werknemers of soortgelijk personeel).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens heeft uiteraard zorgvuldig de verwerker geselecteerd. Wij hebben een verwerker gekozen die alle nodige garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op de uit te voeren verwerking. De gekozen verwerker voldoet tegelijkertijd aan alle andere eisen van artikel 16, § 1 Privacywet.
De verantwoordelijke voor de verwerking is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonsgegevens, identiteitsdiefstal, gegevensdiefstal, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op computersystemen of online cloud-portalen. De verwerker heeft professionele expertise op dit gebied opgedaan en beslist daarom op autonome wijze over de toepassing die het meest geschikt is om de gegevens te verwerken. Het is niet mogelijk om dezelfde professionele expertise te verwachten van de dataverwerker.

 

2. VOOR WELK DOEL WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor één overkoepelend doel, namelijk om u een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te bieden telkens wanneer u de website bezoekt. Afhankelijk van het feit of de gebruiker intensief gebruik maakt van de website of gebruik maakt van bepaalde diensten, kan het verzamelen van persoonlijke gegevens uitgebreider zijn.
De informatie die wij over u verzamelen, wordt in de eerste plaats verwerkt om ons te helpen de goede technische werking van onze website en de bijbehorende diensten te waarborgen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de volgende (interne) doeleinden:


- Om de gebruikers toegang te geven tot hun gebruikersprofiel, waarmee ze een aankoop kunnen doen op onze webshop.
- Het leveren en verbeteren van onze (standaard en op maat gemaakte) diensten, waaronder facturering en facturatie, het aanbieden van informatie, nieuwsbrieven en nuttige of noodzakelijke aanbiedingen, het verzamelen en verwerken van meningen van gebruikers, alsmede het verlenen van ondersteuning.
- Om fraude, fouten en crimineel gedrag op de website op te sporen en te beschermen tegen alle vormen van fraude, fouten en crimineel gedrag op de website.


Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden doorgeven voor externe analyse zonder voorafgaande anonimisering.


Door gebruik te maken van onze website en de functionaliteiten ervan, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Aquaphor Benelux BV. Indien persoonsgegevens van derden worden verwerkt, verklaart Aquaphor Benelux BV uitdrukkelijk dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij deze persoon partij is of om op verzoek van deze persoon stappen te ondernemen voor het aangaan van een overeenkomst.


Gezien het feit dat technologie en innovatie niet te controleren zijn, is het onmogelijk om te weten hoe onze toekomstige website en diensten eruit zullen zien. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat een gegeven toestemming ook geldt voor het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten of functies, voor zover dit gebruik binnen de oorspronkelijke doeleinden van onze website ligt.
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens via:

2.1. Via onze aankoopprocedure.

Om gebruik te kunnen maken van onze online aankoopprocedure dient u zich aan te melden en een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken. Wij verzamelen alle gegevens die nodig zijn om u te voorzien van een gepersonaliseerde service (bijv. geslacht, leeftijd, demografische inhoud, maar ook essentiële contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer). De gebruiker zal altijd de uiteindelijke beslissing hebben over de kwaliteit en kwantiteit van de persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt.

Wij zullen nooit gevoelige informatie verzamelen, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, religie, seksuele geaardheid of andere soortgelijke informatie.

2.2 Via diverse technische middelen.

Onze website gebruikt verschillende middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en mogelijke (technische) problemen op te sporen. Deze middelen omvatten onder andere:

- Cookies: deze informatie stelt ons in staat de gebruiker te herkennen en efficiënt gebruik te maken van de functionaliteiten van onze website zoals inloggen, het winkelwagentje gebruiken, reviews lezen, gepersonaliseerde advertenties tonen, etc. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring.


- Log-informatie: informatie zoals het IP-adres en andere gegevens met betrekking tot telecommunicatie.
- Informatie over het apparaat dat gebruikt wordt om de website te bezoeken, zoals hardware-, software- en netwerkinformatie.
- Lokale opslaginformatie.


De website verzamelt ook anonieme gegevens; dit zijn technische gegevens die alleen voor interne doeleinden worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de gebruikersnavigatie op uw website.

2.3. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt. (Of zelfs aan derden doorgegeven)?

Persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt voor interne doeleinden van Aquaphor Benelux BV. Daarom kunnen wij u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, verhuurd of op een andere manier worden overgedragen aan een derde partij die met ons verbonden is, tenzij:


- De gebruiker geeft zijn uitdrukkelijke toestemming;
- Een dergelijke overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn bij werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, enz;
- Een dergelijke overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde partij, die wij in het belang van de gebruiker (bijv. in geval van fraude);
- Een dergelijke overdracht is wettelijk verplicht (een belangrijk algemeen belang of recht staat op het spel);


U kunt er zeker van zijn; in geval van een fusie, overname, reorganisatie, reorganisatie, verkoop van al onze activa of substantieel al onze activa, of in verband met de verkoop van onze website, zullen wij gebruik maken van het hoogste niveau van beveiliging om uw persoonlijke gegevens te beschermen en u te voorzien van alle noodzakelijke informatie.

Aquaphor Benelux BV is een bedrijf naar Belgisch recht. De verwerking en/of overdracht van gegevens naar landen buiten de Europese Unie kan echter wel plaatsvinden. Volgens artikel 21 Privacywet mag de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie enkel plaatsvinden indien het land van eindbestemming in kwestie een adequaat beschermingsniveau waarborgt. Een adequaat beschermingsniveau moet van geval tot geval worden vastgesteld in het licht van alle omstandigheden waarin een gegevensoverdracht plaatsvindt.

Aquaphor Benelux BV garandeert dat geen gegevens worden doorgegeven aan derde landen zonder de nodige maatregelen te hebben genomen om te voldoen aan de vereisten van de Privacy Act. Een dergelijke doorgifte vindt alleen plaats indien één van de in artikel 2 genoemde gronden van toepassing is.

 

3. WORDEN ER OOK LOCATIEGEGEVENS VERZAMELD?

Analytische gegevens van Aquaphor Benelux BV tonen inderdaad locatiegegevens. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om een waarschijnlijke locatie op een kaart weer te geven. Maar deze indicaties (op basis van IP-adressen) zijn helemaal niet accuraat, en dus grotendeels ontoereikend om de exacte locatie van een gebruiker te achterhalen.


Dit betekent dat wij deze locatiegegevens niet gebruiken om u te identificeren, maar alleen om de goede technische werking van onze website te garanderen.

 

4. MIJN RECHTEN ALS BETROKKENE?

4.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er zeker van zijn dat zijn persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze worden verwerkt. Dit betekent dat de gegevens enkel worden verwerkt voor de hierboven beschreven legitieme doeleinden. Aquaphor Benelux BV garandeert bovendien dat deze verwerking altijd voldoende, evenredig en niet overdreven zal zijn.


Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren echter wel een archief van uw gegevens zolang uw account actief is of zolang uw persoonsgegevens noodzakelijk blijken om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Aquaphor Benelux BV heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de aard van de persoonsgegevens en staan in verhouding tot de mogelijke ernst van het risico.


De risico's van een accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot, en elke andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens worden tot een minimum beperkt. Helaas kan geen enkel risico volledig worden weggenomen. In geval van inbreuk op het IT-systeem van Aquaphor Benelux BV zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade en/of diefstallen tot een minimum te beperken.

4.2. Recht van bezwaar

Elke gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat enkel indien er voldoende legitieme en zwaarwegende redenen zijn die verband houden met zijn specifieke situatie. De uitzonderingen voorzien in artikel 5, (b) en (c) van de Privacywet zijn ook van toepassing op dit recht van verzet. U kunt zich te allen tijde kosteloos en zonder verdere formaliteiten verzetten tegen de voorgestelde verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gegevens zijn verkregen met het oog op direct marketing.


U hebt ook het recht om de verwijdering en/of het verbod op het gebruik van al uw persoonlijke gegevens die verkregen zijn en die onvolledig of irrelevant zijn, beschouwd vanuit het oogpunt van het doel van de verwerking, te verkrijgen. Dit geldt ook voor alle persoonlijke gegevens waarvan de registratie, bekendmaking en bewaring verboden is, of persoonlijke gegevens die na het verstrijken van de toegestane termijn worden bewaard. Dit recht kan op elk moment, gratis en zonder verdere rechtvaardiging worden gebruikt.


De gebruiker oefent zijn recht uit via een ondertekend en schriftelijk verzoek aan Aquaphor Benelux BV, per post of per e-mail aan info@waterfilterservice.be. Aquaphor Benelux BV onderneemt de gepaste actie naar aanleiding van een verzoek binnen vijftien (15) werkdagen.

4.3. Recht op correctie

Aquaphor Benelux BV hecht veel belang aan een nauwkeurige gegevensverzameling. Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen daarom altijd worden verbeterd of zelfs gewist. Omdat het voor ons onmogelijk is om voortdurend op de hoogte te zijn van eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden van uw persoonlijke gegevens, is het aan u als gebruiker om onnauwkeurigheden of weglatingen te melden en de nodige aanpassingen te doen met betrekking tot de registratiegegevens.

Indien uw persoonlijke handelingen niet voldoende lijken te zijn, neem dan gerust contact met ons op via een ondertekend, schriftelijk verzoek gericht aan info@waterfilterservice.be. Aquaphor Benelux BVvoert binnen vijftien (15) werkdagen de nodige acties uit door het toevoegen, corrigeren of verwijderen van de persoonsgegevens. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, zodat het mogelijk is dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

bottom of page